در چه مواردی باید از روکش استفاده کرد؟

هنگامی که دندان ضعیف و یا به مقدار زیادی تخریب شود برای بهبود شکل اندازه و ظاهر دندان از روکش استفاده می‌شود اما در سه حالت کلی می توان گفت که می بایست از روکش استفاده کرد
•در دندان‌هایی که دارای پر کردکی وسیع بوده و یا به دلیل پوسیدگی، سایش بیش از حد سطوح مختلف دندانی و یا شکستگی تاج، نسج تاجی ضعیف دارند، برای بازسازی نیاز به روکش دارند
•در مواردی که نسج تاجی باقی مانده گیر کافی برای مواد ترمیمی ندارد و لذا بعد از قرار دادن پست های داخل کانالی، بازسازی توسط روکش انجام می گیرد
•در مواردی که بد رنگی دندان ها شدید بوده و امکان پوشش با لامینت یا کامپوزیت وجود ندارد

No Comments Yet.