آفت دهان

انواع بیماری‌هاو روشهای درمانی دهان ، فک و صورت

بیماری‌های استوماتوگناتیک یا بیماری‌های دهان بیماری‌هایی است که مربوط به دهان و فک است. دهان از ارگان‌های مهم با عملکردهای متفاوت است همچنین با سرعت زیادی گرفتار بیماری‌های دهانی می‌شود