نتیجه جستجو

دندان قروچه با ساییدن دندانها روی هم

دندان قروچه دو علت اصلی دارد. یا در اثر جفت نشدن درست دندانها و تماس زودرس بین دندانهای فک بالا و پائین و یا در اثر فشارهای روانی و استرسی