سيگار و رنگ دندان

سفیدی دندان ها بعد از بلیچینگ چه مدت باقی می ماند؟

نباید تصور کنید که با یک بار که دندان هایتان را سفید کردید هیچ وقت دیگر به سفیدکردن آنها احتیاج نخواهید داشت. سفید کردن دندان ها آثار همیشگی ندارد و بلیچینگ را معمولاً میتوان سالی یکبار تمدید کرد