نتیجه جستجو

چه دستوراتی را باید پس از عصب کشی (اندو) رعایت کنیم ؟

درد پس از عصب کشی ، ایجاد عفونت و حساسیت به سردی و گرمی و جویدن ممکن است هر کدام نشانه هایی باشد که پس از عصب کشی مشاهده کنید اما باید توجه داشته باشید که یک عصب کشی موفق نیاز به مراقبت و رعایت اصول بهداشتی دارد