پرتوكول ارائه درمان در دوران مقابله با ويروس كرونا